วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

Kontrol C-D สารอาหารธรรมชาติ เพิ่ม เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เห็นผลเร็วที่สุดKONTROL คอนโทรล อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เห็นผลเร็วที่สุด


KONTROL < The Stronger Cells Reborn>  
คอนโทรล สุดยอดนวัตกรรมอาหารพลิกชีวิต
           คอนโทรล ( Kontrolเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์คนไทย คือ ดร.พงษ์ศักดิ์ ละไมพิศ ท่านจบปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรีย ซึ่งถือเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่สามารถผลิตคิดค้นอาหารเพื่อไมโทคอนเดรียได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยหรือของโลกก็ว่าได้ จากแนวคิดที่ว่ามนุษย์ต้องการ อาหาร น้ำ อากาศ ในการดำรงชีพ ผู้ป่วยก็จำเป็นต้องทานอาหาร ถึงแม้ไม่สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองก็ต้องให้อาหารผ่านทางสายยาง Kontrol ถือเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อ ไมโทคอนเดรีย โดยกระบวนการชีวนาโนทำให้อาหารมีโมเลกุลจิ๋วเล็กกว่านาโน เป้าหมายของ ดร.พงษ์ศักดิ์ คือ ต้องการทำให้อาหารเข้าสู่ไมโทคอนเดรียได้ง่าย ทั้งนี้ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์ เป็น 100 ล้าน ล้าน ล้าน เซลล์ และในแต่ละเซลล์มี ไมโตคอนเดรีย นับหมื่น ไมโตคอนเดรีย (
ภาพแสดงองค์ประกอบภายในไมโทคอนเดรีย
โดยเฉพาะเชลล์หัวใจเป็นอวัยวะที่มีไมโตคอนเดรียมากที่สุด )  ดังนั้นในร่างกายของคนเราจึงมีไมโตคอนเดรียนับ ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ไมโตคอนเดรีย ไมโตคอนเดรียมีขนาดเล็กมาก ประมาณ 1 ไมคอน ดังนั้นอาหารที่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้ต้องเล็กกว่า 1 ไมคอน เพราะต้องผ่านเยื่อบุผนังชั้นต่าง ๆ ซึ่งไมโตคอนเดรียเปรียบเสมือนโรงงานแปรรูปอาหารที่อยู่ในเซลล์ในร่างกายของคนเรา มีหน้าที่ผลิตเอนไซม์นับพัน ๆ ชนิด เอนไซม์เหล่านี้จะไปย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เพื่อให้ได้พลังงาน นอกจากนี้ก็จะสังเคราะห์อาหารให้ได้รหัสพันธุกรรมใหม่ เพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ และสร้างเซลล์ใหม่แทนเซลล์ที่ตายไป ซึ่งเซลล์ของคนเราจะตายและเกิดใหม่ทุก ๆ7 วัน เมื่อเซลล์ใดตายไปและเซลล์ใหม่เกิดขึ้นไม่เท่าเทียมกันอวัยวะนั้น ๆ ก็จะค่อย ๆ เสื่อม หรือฝ่อไป แต่ถ้าหากเซลล์ใดมีการสร้างเซลล์ใหม่แต่มีรหัสพันธุกรรมเพี้ยนไปจากเซลล์เดิม ก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง หรือภูมิต้านทานบกพร่อง เช่นกลุ่มเอสแอลอี ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าทุกคนก็ทานอาหารหลัก 5 หมู่ แต่ก็ยังป่วยอยู่ สาเหตุมาจากไมโตคอนเดรียเสื่อม จึงไม่สามารถสร้างเอนไซม์ ต่าง ๆ มากมายเป็นพัน ๆ ชนิดภายในเซลล์ของเรา มาย่อยอาหารหลัก 5 หมู่ที่เรารับประทานเข้าไป เพื่อไปสังเคราะห์อาหารให้ได้รหัสพันธุกรรมใหม่ ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ และสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไป ดังนั้นการที่ไมโตคอนเดรียในเซลล์ของคนเราเมื่อขาดอาหารบ่อย ๆ ก็จะทำให้เชลล์ต่าง ๆ ขาดสารอาหาร และเซลล์จะเสื่อม ถึงแม้ว่าคนเราจะรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ทุกมื้อทุกวัน แต่คนเราก็ยังป่วยอยู่  ดังนั้นการทาน Kontrol จึงเป็นคำตอบที่ทำให้ร่างกายคนเราสามารถใช้อาหารเพื่อให้ได้พลังงาน ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ และสร้างเซลล์ใหม่ จากผลงานวิจัยที่ได้นำผลิตภัณฑ์ไปให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)  ตรวจสอบคุณสมบัติ   ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางเภสัชวิทยาและความปลอดภัยเบื้องต้น ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอนโทรล ดี (โครงการวิจัยที่ ภ.46-06/ย.2,2553)
ดร.พงษ์ศักดิ์ ละไมพิศ 
ผลการวิจัยออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งคือ
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอนโทรลไม่พบการปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์
2. มีความปลอดภัยต่อการบริโภคด้วยค่า LD 50   ที่มากกว่า 15,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัวของหนูขาว
3. มีผลยับยั้งการอักเสบของอุ้งเท้าหนูได้สูงสุดร้อยละ 47.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01)ที่ชั่วโมงที่ 2 (แสดงถึงเรื่องการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ)
4. มีผลต่อการเพิ่มการแบ่งเซลล์ของภูมิต้านทานชนิด NK-Cellอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) NK-Cell เป็นเซลล์ต้านทานชนิดหนึ่งที่ร่างกายของคนเราสร้างขึ้นมีหน้าที่เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง(แสดถึงการสร้างเซลล์ใหม่)
5. มีผลต่อการเผาผลาญคลอเลสเตอรอลในหนูขาว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)(แสดงถึงการเผาผลาญอาหารให้ได้พลังงาน)
         การรับประทาน Kontrol จะทำให้เราได้รับเซลล์ใหม่ เปรียบเสมือนการทำ Stem Cell จากเซลล์ต้นกำเนิดที่อยู่ในอวัยวะนั้นและจะมีเซลล์ใหม่เพิ่มขึ้น เช่นบุคคลที่เป็นเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลีน เกิดจากตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลีน ได้น้อยลง เมื่อรับประทาน Kontrol ไประยะหนึ่งแล้ว ตับอ่อนจะเริ่มกลับมาผลิตฮอร์โมนอินซูลีนได้เพิ่มขึ้น ทำให้บุคคลนั้นไม่ต้องฉีดอินซูลีนอีกต่อไป จากประสบการณ์จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 เดือน โดยควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์
            สำหรับโรคมะเร็งเกิดจากมีเซลล์ในอวัยวะนั้น ๆ มีรหัสพันธุกรรมเพี้ยนไปจากเซลล์เดิม ซึ่งเซลล์ที่มีรหัสพันธุกรรมที่เพี้ยนไปจากเซลล์เดิมสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่นความเครียด อาหาร น้ำ อากาศ หรือได้รับเชื้อไวรัส ถ้าหากร่างกายคนเราสามารถสร้างเซลล์ภูมิต้านทานเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งได้มากพอบุคคลนั้นก็จะไม่แสดงอาการเป็นโรคมะเร็ง แต่สำหรับบุคคลที่ร่างกายมีเซลล์ภูมิต้านทานที่เสื่อมเนื่องจากไมโตคอนเดรียเสื่อม การสร้างเซลล์ใหม่จะสร้างได้น้อยลงก็จะทำให้เซลล์มะเร็งกระจายตัวมากขึ้น
ลักษณะการทำงานของ Kontrol มีดังนี้
       การทำลายซีส เนื้องอก หรือมะเร็ง หลังจากเมื่อได้รับประทาน Kontrol ร่างกายจะสร้างเซลล์ภูมิต้านทานที่สามารถทำลายเซลล์ ซีด เนื้องอก หรือมะเร็งซึ่งเซลล์ภูมิต้านทานปกติร่างกายจะสามารถผลิต
ได้จากไขกระดูกสำหรับการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งจะเป็นลักษณะที่เซลล์ภูมิต้านทานจะปล่อยสารพิษฉีดพ่นทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งสารพิษนี้เป็นสารพิษที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นมาเองที่ทำหน้าที่ทำลายเซลล์มะเร็ง ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ที่ดีของร่างกาย เนื่องจากมีรหัสพันธุกรรมเดียวกัน ดังนั้นทางการแพทย์ที่ใช้ครีโมมาฉีดเพื่อรักษาคนที่เป็นโรคมะเร็งได้เลียนแบบจากธรรมชาติภายในร่างกายของคน แต่เนื่องจากการครีโมทางการแพทย์ทำจากสารเคมีภายนอก ดังนั้นผู้ป่วยจะมีภูมิต้านทานต่อการครีโมได้ไม่เท่ากัน การครีโมนอกจากจะทำลายเซลล์มะเร็งแล้วยังทำลายเซลล์ที่ดีของร่างกายไปด้วยจึงทำให้เกิดผลข้างเคียงมากมาย เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง ผิวคล้ำ เซลล์ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด
               Kontrol  เป็นผลิตภัณฑ์โมเลกุลจิ๋วที่ ดร.พงษ์ศักดิ์  ละไมพิศ ผู้คิดค้นและวิจัยขึ้นมา มี 2 สูตร คือ  คอนโทรล ซี และ คอนโทรล ดี ซึ่ง Kontrol ผลิตจากอาหารกลุ่มธัญพืช เนื่องจากโปรตีนที่มาจากพืช สามารถย่อยด้วยจุลลินทรีย์ ให้เป็นโมเลกุลจิ๋วได้ง่าย กระบวนการย่อยใช้เทคโนโลยีทางชีวนาโน ที่เรียกว่า นาโนไบโอโลจิกคอลเทคโนโลยี  จึงทำให้โมเลกุลอาหารมีขนาดเล็กมาก ๆ ที่ทำให้อาหารสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และเข้าเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรียได้ง่าย                
       คอนโทรล ซี ( ซี ย่อมาจาก Cancer แปลว่า มะเร็ง ) ส่วนประกอบ ประกอบด้วยอาหารกลุ่มธัญพืชและใช้จุลลินทรีย์มาย่อยให้มีโมเลกุลขนาดจิ๋ว และนอกจากนั้นยังมีส่วนผสมของเส้นใยเห็ดอ่อน และถั่งเช่า ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้สูง ขนาดเม็ดละ 500 มิลลิกรัม เหมาะสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ ซีส เนื้องอก มะเร็ง ริดสีดวงทวาร โรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ โรคไวรัสตับอักเสบหรือคนที่มีความเครียดง่าย
      คอนโทรล ดี ( ดี ย่อมาจาก Diabetes แปลว่า เบาหวาน) ส่วนประกอบ ประกอบด้วยอาหารกลุ่มธัญพืชและใช้จุลลินทรีย์มาย่อยให้มีโมเลกุลขนาดจิ๋ว ขนาดเม็ดละ 1,000 มิลลิกรัม เหมาะสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเบาหวานและโรคความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคเกี่ยวกับกระดูก เช่นกระดูกพรุน รูมาตอยด์ เก๊าต์  กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท นิ้วร๊อค   คนที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกหักหรือแตก สมองฝ่อ  อัลไซเมอร์ ภาวะวัยทอง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของอวัยวะในร่างกาย
  ทั้งนี้การรับประทานคอนโทรลที่สำคัญคือพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อที่ร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองและสร้างเซลล์ใหม่เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้นและพยายามไม่เครียดง่ายเพื่อป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระทำลายเซลล์ ซึ่งการเลือกรับประทานคอนโทรลช่วงแรกจะเลือกคอนโทรลซี หรือ คอนโทรลดี นั้น  จะดูว่าแต่ละท่านมีความเสี่ยงต่อโรคอะไร ถ้าหากมีปัญหาเรื่อง ซีส เนื้องอก มะเร็ง โรคติดเชื้อหรือไวรัสตับอักเสบ แต่มีภาวะเรื่องอื่นแทรกซ้อนด้วย เช่น เบาหวานหรือหัวใจ จะเน้นให้ทานคอนโทรลซีก่อนเพื่อลดความรุนแรงของโรคร้ายก่อน เมื่อได้รับประทานไประยะหนึ่งแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนรับประทานคอนโทรลดีควบคู่กับรับประทานคอนโทรลซี เพื่อช่วยดูแลเรื่องโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจ แต่ถ้าไม่ได้เป็นโรคร้าย ดังกล่าวสามารถเลือกทานคอนโทรลดีอย่างเดียว หรือถ้ามีปัจจัยพอจะขอแนะนำให้ทานทั้งคอนโทรลดีและคอนโทรลซี เนื่องจากคอนโทรลซีช่วยลดภาวะการเกิดอนุมูลอิสระ
            การรับประทานคอนโทรลสามารถรับประทานได้ทุกวันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากข้างขวดไม่ได้ระบุว่าเด็กหรือสตรีไม่ควรรับประทาน การรับประทานคอนโทรลเพื่อให้ร่างกายได้มีการสร้างเซลล์ใหม่เทียบเท่ากับการที่ร่างกายเราสามารถทำสเตมเซลล์ให้กับตัวเราเองทุกวัน ช่วยให้ร่างกายได้ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและมีการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตาย เพื่อป้องกันความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ได้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอนโทรล ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆ วัน
วิธีรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 เม็ดวันละ 4 เวลา คือเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
สามารถรับประทาน ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่หากมียาก่อนอาหารให้รับประทานหลังอาหาร
รับประทานอาหารหลักให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ 7 – 8 ชั่วโมง
บรรจุ 1 กล่อง 50 เม็ด ราคาขาย 2,500 บาท, สมัครสมาชิกใช้ผลิตภัณฑ์ รับสวนลดทันที!!!
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: โทร 089-1601155,  080-3400691
Email : info@thongpunchang.com  เว็บไซต์ www.thongpunchang.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น